خلاقیت برای ساخت مدل های درآمدی

الگوهایی وجود دارند چون الگوی افزایشی ، الگوی کاهشی ، الگوی فریب کاری و….که ما میخواهیم توسط این الگو ها یک سیستمی را تعریف کنیم که کسب درآمد ما را ثابت ، افزایشی و بهبود ببخشد و میدانیم خلاقیت عضو جدانشدنی یک سیستم درآمدی است اما …

خلاقیت های خلاقانه

خلاقیت در همه زمینه ها بسیار جذاب و منطقی است ولی در بازاریابی چگونه میشود خلاقیت داشت ؟